Stadgarna

§ 1. Föreningens uppgift
Skånes Veteranflygförening är en ideell förening för främjande av veteranflyg. Klubben är oberoende av partipolitiska och kommersiella intressen.

Klubbens övergripande mål är att skapa förståelse för och stimulera till flygning med veteranflygplan, i syfte att uppnå kunskap, gemenskap och rekreation genom

 • att verka för restaurering och bevarande av veteranflygplan.

 • att uppmuntra flygning med veteranflygplan.

 • att verka för myndigheters och andra organs positiva särbehandling av veteranflygplan.

 • att informera och sprida kunskaper om veteranflyget hos allmänheten, massmedia och bland egna medlemmar.

 • att verka för såväl nationellt som internationellt utbyte och utveckling av veteranflyget.

§ 2. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår följer kalenderåret.

§ 3. Styrelse
Föreningen står under ledning av en styrelse bestående av ordförande, två övriga ledamöter och två suppleanter.

Styrelsens ledamöter väljes på ordinarie årsmöte med halva antalet för en tid av två år. Ordförande och suppleanter väljes för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare samt beslutar om firmatecknare.

Styrelsen representerar föreningen mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor som ej skall hänskjutas till allmänt sammanträde, antager medlemmar, bestämmer angående allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna. Styrelsen äger rätt att delegera arbetsuppgifer till arbetsutskott. Utskotten arbetar inom ramen för de direktiv och anslag som fastställes av styrelsen.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter (inkl suppleanter) är närvarande. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 4. Allmänna sammanträden
Föreningens ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång. Kallelse härtill skall ske skriftligen eller genom annons, minst två veckor före sammanträdet. Vid årsmötet skall följande ärende förekomma:

 • justering av röstlängd

 • frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

 • val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll

 • föredragning av styrelsens årsberättelse

 • föredragning av revisionsberättelse

 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 • förslag från styrelsen

 • förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet

 • val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter

 • val av revisorer och revisorsuppleanter

 • utseende av valberedning.

Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen anser detta nödvändigt eller då minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver detta.

Beslut på extra sammanträde kan ej fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 5. Medlemmar
Medlemskap i föreningen kan vinnas av enskilda personer, firmor och övriga juridiska personer mot erläggande av föreskrivna avgifter.

Till hedersmedlem kan av styrelsen väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt om föreningen och dess strävanden. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

Medlem eller organisation kan för åtgärd, som motverkar föreningens mål eller skadar dess anseende uteslutas, varvid redan erlagd årsavgift ej återbetalas. Han mister därvid alla rättigheter. Beslut om uteslutning fattas på allmänt sammanträde.

Medlem är skyldig att ta del av stadgarna och erkänner med sin underskrift på inträdesansökan att han fritager föreningen och dess styrelse från allt ansvar vid eventuella haverier.

§ 6. Avgifter
Medlemsavgifterna beslutas av årsmötet.

Avgifterna gäller kalenderår och erläggs förskottsvis före januari månads utgång. För nytillträdande medlem, som vinner inträde i föreningen under årets sista kvartal, skall den erlagda avgiften gälla t o m nästföljande års utgång.

§ 7. Rösträtt
Varje medlem äger rösträtt vid allmänna sammanträden. Denna skall utövas personligen. Juridiska personer kan utöva rösträtt genom ombud. Varje ombud får dock endast representera en huvudman.

Medlem som inte erlagt stadgeenlig avgift har ingen rösträtt. För beslut fodras enkel majoritet utom i fråga om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning (§ 11, 12).

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då lottning verkställes. Omröstning skall ske öppet. Vid val ska den dock ske sluten, då röstberättigad kräver detta.

§ 8. Revision
Föreningens räkneskaper föres per kalenderår. Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av en revisor. För revisorn skall finnas en suppleant.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet.

§ 9. Lån i kreditinstitut
Styrelsen äger rätt att för föreningens räkning ta upp lån i svenska kreditinstitut.

§ 10. Valberedning
Valberedningen skall bestå av två personer som väljs på ett år. Valberedningen skall vid förslag till styrelsen söka åstadkomma en allsidig representation.

Valberedningens förslag skall överlämnas skriftligen till styrelsen senast 15 dagar före årsmötet.

§ 11. Ändring av stadgarna
För ändring av stadgarna fodras beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden med minst 30 dagars mellantid, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.

Kallelse till andra sammanträdet får ej ske förrän det första hållits. Vid varje sammanträde skall ändringsbeslut för att bliva gällande biträdas av minst 2/3 av angivna röster.

§ 12. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För ett sådant beslut fodras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Föreningens tillgångar skall vid eventuell upplösning i enlighet med styrelsens beslut fördelas mellan medlemmarna, alternativt överlämnas till institution som verkar för något eller några av föreningens syften.

Eslöv i februari 2009


Revisionshistoria:

 • 2009-02-12
  Ändring enligt beslut på allmänt möte 2008-12-22 och årsmöte 2009-02-12:

§ 5. Medlemmar
”och efter rekommendation av minst två befintliga föreningsmedlemmar.” stryks.

Ändring av föreningens säte:
”Lomma i september 1999” ändras till ”Eslöv i februari 2009”