Årsmöte 2017 13/3 i Rallcos lokaler

Här är dagordningen för Årsmötet:

 

Dagordning SVFF Årsmöte 2017

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesordförande

§3. Val av mötessekreterare

§4. Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

§5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§6. Justering av röstlängd

§7. Föredragning av styrelsens årsberättelse jämte ekonomisk redovisning

§8. Föredragning av revisionsberättelsen

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Val av ordförande på ett år

§11. Val av en styrelsesledamot på två år

§12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

§13. Val av en revisor på ett år

§14. Val av en revisorssuppleant på ett år

§15. Val av två valberedare

§16. Förslag från styrelsen

§17. Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast två  veckor före årsmötet.

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.